InnosEurope Handelsbetingelser

Indhold

Anvendelse

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for tilbud på, salg og levering af ethvert produkt eller ydelse(”produktet”) fra InnosEurope ApS til enhver køber (”kunden”), med mindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2 Kundens eventuelle afvigelser på indkøbsbetingelser eller tillæg, ændringer eller indskærpelser til disse betingelser finder kun anvendelse i det omfang, InnosEurope ApS har givet sin udtrykkelige, skriftlige godkendelse heraf.

Tilbud

2.1 Alle skriftlige tilbud fra InnosEurope ApS er gældende i 7 dage fra datoen for tilbudsafgivelse, medmindre andet skriftligt er angivet eller udtrykkeligt aftalt med Innos Tools ApS.

2.2 Såfremt InnosEurope ApS’ ordrebekræftelse ikke svarer til kundens købstilbud, skal InnosEurope ApS uden ugrundet ophold gøres opmærksom på dette.

2.3 InnosEurope ApS påtager sig ikke ansvaret for tastefejl eller andre fejl, der kunne opstå i prisliste, tilbud, følgesedler, fakturaer eller andet materiale, der udsendes i forbindelse med aftalers indgåelse.

2.4 Ordrer, der er gennemført, er bindende og kan som udgangspunkt ikke annulleres af kunden uden forudgående aftale med InnosEurope ApS.

Priser, betaling og ejendomsforbehold

3.1 Med mindre andet er anført, er de angivne priser netto dagspriser i DDK excl. moms og fragt.

3.2 Kundens betaling sker i henhold til faktura fra InnosEurope ApS.

3.3 Betaling for leverede varer forfalder 8 dage efter fakturadato. I tilfælde af forsinket betaling er køber forpligtet til, uden yderligere varsel eller påkrav fra InnosEurope ApS, at forrente tilgodehavende med 2% pr. påbegyndt måned fra leveringstidspunktet.

3.4 Hvis køber på tidspunktet for indgåelse af omstående købsaftale er i mora med betaling for forfalden ubetalt gæld til InnosEurope ApS, forbeholder vi os ret til at sende leverancen iht. nærværende aftale til køber pr. efterkrav.

3.5 Fragtomkostninger er ikke inkluderet i prisen for de enkelte produkter, men opkræves særskilt.

3.6 InnosEurope ApS forbeholder sig ejendomsret til produkterne, indtil betaling er registreret.

Emballage

4.1 De angivne priser indeholder udgifter til emballage m.v., som under normale transportforhold kræves for at forhindre beskadigelse af varerne.
Ønsker kunden en anden og/eller yderligere emballering af varerne, skal kunden ved aftalens indgåelse gøre opmærksom på dette. Emballage, ud over det normale forbrug, vil blive faktureret. Emballage skal ikke returneres og godtgøres ikke.

4.2 Særligt for kemiprodukter: Produktets eventuelle mærkning må under ingen omstændigheder fjernes, slettes eller tildækkes.

4.3 Særlige kendetegn som logo, særlige kendetegn, mærkning, produktbeskrivelse og lignende må ikke fjernes, ændres eller på anden måde modificeres.

Levering og risikoovergang

5.1 InnosEurope ApS forbeholder sig retten til at foretage delleverancer.

5.2 Alle anførte tidspunkter for levering er omtrentlige, og InnosEurope kan, uanset årsag, ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, som kunden måtte lide som følge af forsinket eller manglende levering.

5.3 Risikoen for beskadigelse eller tab af produkterne overgår til kunden ved levering.

5.4 Ved levering skal kunden uden ugrundet ophold fortage grundig undersøgelse af leverancen. Såfremt kunden vil påråbe sig, at det/de leverede produkter har synlig skade, skal kunden straks give InnosEurope ApS besked herom.
Vil kunden påråbe sig, at produktet har en usynlig skade, eller at InnosEurope ikke har leveret det aftale produkt eller korrekte antal, skal kunden senest 5 hverdage efter leverancen give InnosEurope ApS besked herom.

Returnering og reklamation

6.1 Returnering af produkter kan kun ske efter forudgående aftale med InnosEurope ApS. Omkostninger ifm. returnering af produkter afholdes af kunden. Produkterne returneres i ubeskadiget stand og i original emballage.

6.2 Beskadigede varer må under ingen omstændigheder returneres til InnosEurope ApS uden forudgående aftale herom.
Ved returnering af beskadigede varer vil der blive fratrukket et beløb i forhold til varens stand.

6.3 Skaffevarer, som ikke indgår i InnosEurope ApS’ normale produktportefølje, kan ikke returneres. Der kan ikke rejses krav mod InnosEurope ApS på grund af mangler, beskadigelser eller bortkost, med mindre der straks gives meddelelse herom.

6.4 Beklædning med brodering eller anden form for personligt præg kan ikke returneres.

6.5 Afhjælpning af mangler ved produkterne vil efter InnosEurope ApS’ valg ske enten ved udbedring af manglen eller omlevering.

6.6 InnosEurope ApS forbeholder sig ret til at hjemtage beskadigede produkter i reklamationssager. Såfremt kunden kasserer et beskadiget produkt uden InnosEurope ApS’ accept, afskriver kunden sig reklamationsretten.

6.7 InnosEurope ApS tilbyder 1 års reklamationsret. Undtaget er: Kemi og skaffevarer.
Såfremt kunden i forbindelse med en reklamationssag modtager et erstatningsprodukt, ydes der ingen reklamationsret på erstatningsproduktet.

6.8 Vi hæfter udelukkende for oprindelige fejl og mangler. Opdager kunden en oprindelig fejl eller mangel, skal kunden straks reklamere til os med beskrivelse af den pågældende mangel.

Force Majure

7.1 Hvis InnosEurope ApS på grund af krig, mobilisering, uroligheder, terroraktioner, brand, forsyningsvanskeligheder, arbejdskonflikter eller forhold, der i øvrigt falder ind under force majeure, forhindres helt eller delvist i at opfylde alle forpligtelser, kan Innos Tools ApS ikke drages økonomisk til ansvar herfor.

Ansvarsfraskrivelse

8.1 InnosEurope ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af InnosEurope ApS. Bortset fra grov uagtsomhed er InnosEurope ApS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse.

8.2 På samme vilkår er InnosEurope ApS heller ikke ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen, eller på og fra produkter, hvori disse indgår. Innos Tools ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.